Bezkartáčový motor je druhem elektrického motoru, jehož princip funkce tkví jaksi v obrácení idey funkce klasických stejnosměrných motorů. Motor BLDC se skládá z pohyblivého rotoru, na kterém jsou upevněny permanentní magnety, a statoru, po jehož obvodu jsou upevněna vinutí (cívky).


Jelikož byly tímto způsobem z konstrukce motoru odstraněny kartáčky, vyznačuje se motor BLDC mnohem delší životností a větší spolehlivostí v porovnání s klasickým (kartáčky se totiž mechanicky opotřebovávají). Zároveň bylo u popisovaných motorů dosaženo tiššího chodu a vyšší energetické účinnosti (teplo z vinutí může být odváděno přímo přes kryt). Rovněž lze řídit rychlost otáčení motoru v celém rozsahu jeho činnosti, nezávisle na okamžité hodnotě točivého momentu. Nicméně tyto zřejmé přednosti jsou vykoupeny nutností použít složité ovládací algoritmy nebo k tomu určené elektronické budiče (komutátory). Bezkartáčový motor není napájen přímo ze zdroje stejnosměrného napětí. Místo toho se postupně na jednotlivá vinutí motoru cyklicky přivádějí obdélníkové nebo lichoběžníkové napěťové impulsy, jejichž velikost v daném okamžiku závisí na poloze rotoru vůči statoru. Informaci o poloze zpravidla dodávají čidla magnetického pole (Hallova čidla). Pro dosažení maximálního točivého momentu musí být úhel mezi magnetickými toky rotoru a statoru udržován v mezích 90°. S rostoucí rychlostí otáčení se rovněž zkracuje čas, ve kterém je napěťový impuls přiváděn na každé z vinutí (čili máme co do činění s řízením s použitím modulace šířky impulsu PWM). Výše popsaný algoritmus řízení vede k logickému závěru, že v motorech BLDC jsou všeobecně používanými prvky, které realizují elektronickou komunikaci, mikrokontroléry (Obr. 1).Nicméně od jisté doby nabízí firma Microchip Technology vyhrazený, sinusový, bezsenzorový budič třífázového motoru BLDC napájeného napětím 5 VDC.MTD6505 (www.tme.eu), protože o něm je řeč, generuje 180stupňový sinusový signál používaný k vybuzení jednotlivých vinutí. Díky tomu lze dosáhnout maximálního točivého momentu při současném zachování co nejtišší provoz motoru. Informace o vzájemné poloze rotoru a statoru je poskytována na základě měření poklesu napětí na vývodech jednotlivých vinutí (pokles napětí je přímo úměrný velikosti magnetického toku v daném okamžiku). Je to metoda Back-EMF (BEMF). Díky jejímu použití bylo možné vyeliminovat z aplikace nákladná Hallova čidla, která zabírají místo. Vinutí řízeného motoru mohou být přímo připojená k výstupům řídicího obvodu MTD6505, jelikož v sobě integruje třífázový budicí můstek (full bridge driver) složený 6 unipolárních tranzistorů. Rozsah napájecího napětí je od 2 do 5,5 VDC.

Volbou vhodné hodnoty externího rezistoru získáváme možnost spolupráce obvodu MTD6505 s mnoha typy bezkartáčových motorů, které mají různé hodnoty koeficientu Back-EMF (tato hodnota je definovaná v katalogovém listu daného motoru). Možné je sledování a změna směru otáčení motoru, jak rovněž regulace jeho rychlosti otáčení (metodou Power Supply Modulation nebo Power Width Modulation PSM/PWM). Budič MTD6505 má řadu integrovaných funkcí pro udržení a prodloužení životnosti motoru, mj. vestavěnou ochranu proti přetížení, přepětí a tepelnou (vypnutí motoru v důsledku překročení mezní teploty). Obvod MTD6505 se vyrábí v pouzdru DFN10 s rozměry 3x3 mm. Možnou oblastí použití je řízení ventilátorů v počítačové a lékařské technice a obecně malých motorů BLDC s napětím nepřekračujícím 5 VDC. Použitím hotového řešení je konstruktér osvobozen od psaní složitých řídicích algoritmů a doba na vytvoření aplikace se zkrátí.

Uvedený budič naleznete v nabídce firmy Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu) – distributora Microchip a datasheet zde.