Před časem publikované moduly vstupů a výstupů byly původně navrženy pro řízení rekreačního objektu. Jednou z možností, jak jednotlivé moduly byly ovládány, je i modul rozhraní telefonní linky. Ten umožňuje po připojení telefonní linky tónovou volbou ovládat nastavení systému, jednotlivé výstupy a současně požádat systém o předání informací o stavu vstupù.

Mimo obvod rozhraní telefonní linky deska obsahuje centrální procesorovou jednotku, paměť EEPROM pro zálohování dat a nastavených parametru a čtveřici vstupních a výstupních obvodu. V minimální konfiguraci je tedy možné použít desku zdroje a modul rozhraní telefonní linky.

Popis zapojení
Schéma zapojení je na obrázku. Telefonní linka je připojena ke svorkovnici K1. Odpor R1 a varistor R2 chrání vstup proti případným napěťovým špičkám na telefonní lince. Diodový můstek D1 zajišťuje správnou polarizaci telefonní linky. Při příchodu vyzváněcího tónu prochází střídavé napití kondenzátorem C1 a odporem R3 na optočlen IC1. LED LD1 indikuje vyzváněcí napětí a současně chrání optočlen v záporné půlvlně. Signál z výstupu IC1 je přiveden na port P3.4 procesoru IC6. Obvod tranzistoru T1 s odpory R4, R5, R6 a kondenzátorem C2 tvoří umělou indukčnost. Zenerova dioda D10 chrání vstup proti napěťovým špičkám,  vznikajícím u některých ústředen po zvednutí linky, kdy je ještě připojeno vyzváněcí napití. Vstupní signál z telefonní linky je přenášen optočlenem IC2, napájeným přes odpor R7. Výstup signálu do telefonní linky je přes optočlen IC3. IC4 uzavírá stejnosměrnou smyčku telefonní linky. To představuje zvednutí nebo položení telefonu. Signál z telefonní linky je přiveden na vstup dekodéru DTMF typu MT8870 firmy MITEL (IC5). Dekodér je taktován krystalem  3,579 MHz, který je současně použit jako hodiny pro mikroprocesor IC6. Protože k základní desce muže být připojeno až osm dalších vstupních nebo výstupních modulu, DIP přepínačem S1 se nastavuje, zda je příslušný modul vstupní nebo výstupní. Pro případ výpadku napájecího napití jsou všechna nastavená data (konstanty, přístupové heslo, počet zvonění, poslední stav výstupu) uložena v EEPROM paměti 24C02 (IC7). Modul je řízen mikroprocesorem 89C51. LED LD3 až LD6 indikují stav výstupu. Čtyři vstupní i čtyři výstupní obvody jsou zapojeny stejně jako na samostatných vstupních nebo výstupních deskách. Vstupy i výstupy se připojují na svorkovnice s vývody do plošných spojů. Jak vstupy, tak i výstupy jsou galvanicky odděleny. Vstupní napití muže být v rozmezí od 5 V do 24 V stejnosměrných nebo střídavých. Pro jiný rozsah napití můžeme opět změnit hodnotu odporů R25 až R28. Jako všechny ostatní desky je i modul rozhraní telefonní linky opatřen dvojicí konektoru K9 a K10, určených k vzájemnému propojení všech desek stavebnice.  

Stavba
Modul rozhraní telefonní linky je zhotoven na dvoustranné desce s plošnými spoji jednotného formátu o rozměrech 110 x 71,5 mm. Motiv desky a rozložení součástek je na  obrázku. Vzhledem k hustšímu rozmístění součástek je nutno při osazování pracovat pečlivěji. Raději každou součástku před zapájením zkontrolujeme. Po zapájení desku prohlédneme a odstraníme případné závady. Tím je modul připraven k použití.  

Popis propojení a adresace modulů
Požadovaný počet (maximálně vstupních a výstupních modulu se propojí plochým vodičem.   Každému modulu je nutno nastavit individuální jedinečnou adresu dle následující tabulky.  

 Adresa

J1

J2

J3

 1

X

X

X

 2

0

X

X

 3

X

0

X

 4

0

0

X

 5

X

X

0

 6

0

X

0

 7

X

0

0

 8

0

0

0

-  propojka vložena
-   propojka vyjmuta  

Popis ovládání pomocí Modulu rozharí telefonní linky
Jednou z možností jak lze sledovat stavy vstupů a ovládat jednotlivé výstupy je  Modul rozhraní telefonní linky. Požadovaný počet vstupních a výstupních modulu je nutné připojit plochým vodičem k Modulu rozhraní telefonní linky. u. Každému modulu je nutno nastavit individuální jedinečnou adresu dle Tab-1, a na Modulu rozhraní tel. linky je nutné na přepínači S1 navolit typ desky na příslušné adrese následující tabulky.             

 Přepínač S1 – adresa 1 je u pinu 1 IC6

Typ modulu na adrese

Vstupní modul

Výstupní modul

 S1-1

1

0

 S1-2

1

0

 S1-3

1

0

 S1-4

1

0

 S1-5

1

0

 S1-6

1

0

 S1-7

1

0

 S1-8

1

0

 
Na poloze přepínače S1 v případě, že adresa není obsazena, nezáleží. Po zapnutí napájení program zjistí, které adresy jsou obsazeny a podle nastavení přepínače S1 korektně inicializuje externí moduly.  Program dále otestuje EEPROM a v případě korektního obsahu nastaví výstupy dle  stavu před vypnutím, v opačném případě bude po dobu 20s blikat LD3 a program se pokusí inicializovat obsah EEPROM – nastaví přístupové heslo na “1234“ , počet zvonění na 3 a všechny výstupy rozepnuty.  Stejné konstanty budou nastaveny i v případě, že se obsah EEPROM nepodaří korektně inicializovat. Tímto je zabezpečeno, že uživatel nikdy neztratí kontrolu nad modulem.   

Po vytočení telefonního čísla, na kterém je modul připojen a po příslušném počtu zvonění, zvedne modul linku a ohlásí se krátkou melodii. V případě, že byla zjištěna chyba EEPROM a následně došlo k reinicializaci konstant je tato melodie třikrát zopakována. Modul nyní očekává zadání přístupového hesla  - poprvé, nebo po chybě musíme tedy zadat číslo 1234. Pokud není do 20s přijat platný přístupový kód je linka okamžitě uvolněna. Taktéž po třetím chybném zadání hesla je linka uvolněna.  Po zadání správného přístupového kódu očekává modul povel dle tabulky pod odstavcem. Po přijetí platného povelu je vykonána  požadovaná operace a modul očekává další povel, pokud do 20s povel nepříjme je linka uvolněna. V případě neplatného povelu ( například neplatná adresa vstupu, nebo výstupu) je obsluha informována o chybě krátkou melodií.

PovelFunkcePoznámka
1X

Sepnutí, rozepnutí výstupu na Modulu rozhraní
  X = 1 - sepnutí výstupu
         0 - rozepnutí výstupu

 
2X
3X
4X

  5SSSSNNNN

Zadání nového přístupového hesla
   SSSS   –  staré heslo
   NNNN –  nové heslo
 
6ZZadání počtu vyzvánění, po kterých modul zvedne linku    Z – počet vyzvánění    
7Dotaz na stav vstupů na Modulu 
8Dotaz na stav výstupů na Modulu 
9Okamžité uvolnění linky  
0MV0Rozepnutí výstupu V na rozšiřujícím modulu MV případě, že modul s adresou M není zapojen je signalizována chyba.  Pokud dojde k pokusu o zápis do vstupního modulu – je signalizována chyba
0MV1Sepnutí výstupu V na rozšiřujícím modulu M
0MV2Dotaz na stav IO V na rozšiřujícím modulu M 
0M90Rozepnutí všech výstupů na rozšiřujícím modulu M
0M91Sepnutí všech výstupů na rozšiřujícím modulu M

Publikováno v AR 7,8/99. Schéma, návrh plošného spoje a program najdete v 00.60.zip.